یافتن پست: #استرس

azade
azade
سلام دوستان .ببخشید معده من ریخته به هم ببخشیدا همش احساس میکنم ترش کردم چیکار کنم ؟
سلام دوستان .ببخشید معده من ریخته به هم ببخشیدا همش احساس میکنم ترش کردم چیکار کنم ؟


Alireza
Alireza
مدیریت و کنترل هیجان طبق یافته های پروفسور سمیعی
-=--=-=-=-=-===-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﻣﺎﺩﻩ ﯼ
ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﮐﻮﺭﺗﯿﮑﻮﺗﺮﻭﻓﯿﻦ . ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﺶ
ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻻﺯ ﻡ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ..
ﺍﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧ.. [ادامه متن . . .]
مدیریت و کنترل هیجان طبق یافته های پروفسور سمیعی
-=--=-=-=-=-===-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﻣﺎﺩﻩ ﯼ
ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﮐﻮﺭﺗﯿﮑﻮﺗﺮﻭﻓﯿﻦ . ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﺶ
ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻻﺯ ﻡ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ..
ﺍﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺩﺭﻣﻐﺰ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺣﺎﻝ
ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ
ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ . ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺳﻤﯿﻌﯽ
‏( ﺟﺮﺍﺡ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ، ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ‏)
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺩﺭﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮ
ﻣﯿﺸﻮﺩ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ
ﺳﻤﯿﻌﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ :
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻠﻢ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﯽ
ﻧﻈﯿﺮﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺟﺎﻟﺐ :
۱ .ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﯼ ﯾﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﻟﺬﺕ
ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻼﻣﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻲ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻭ ﭼﻪ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻥ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
.2ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﺭﭼﻪ .ﮔﻠﺒﺮﮒ ﮔﻞ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﯼ
ﻟﻄﯿﻒ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ...
۳ .ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﺍﺻﻄﻼﺡ ﮐﻒ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﯾﮏ
ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻭ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ
ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ ...
ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ :
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﻭ ﻟﺬﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺼﺮﯼ ﻭ ﭼﻪ ﻟﻤﺴﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺕ ﻭ
ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻔﯿﺪﯼ
ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﮐﻨﺪ .... ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ
ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻐﺰ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺸﻤﺎﻥ ﺷﻮﺩ ....
ﭘﺲ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬﺕ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎ ﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭ ﻣﻐﺰﺕ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﺍﻧﻪ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ


mis solnaz
mis solnaz
..:::: ارتباط رنگ چشمها با سلامتی ::::.
رنگ چشمان فرد می‌تواند سرنخ‌هایی از سلامتی وی را یدک بکشد. سال‌هاست که ارتباطات بین رنگ چشم و سلامتی دانشمندان را به سوی خود جلب کرده و منجر به تحقیقات فراوان در این زمینه شده است. گفته می‌شود رنگ چشم بر میزان درد فرد، امکان ابتلا به دیابت، سریع‌بودن ذهن و بسیاری موارد دیگر اثر گذار باشد. هم‌اکنون دانشمندان دانشگاه پیتزبورگ مورد دیگری را به این فهرست افزوده‌اند. آن‌ها دریافتند زنان قفقازی با چشمان رنگی (سبز یا آبی) در تحمل درد و .. [ادامه متن . . .]
..:::: ارتباط رنگ چشمها با سلامتی ::::.
رنگ چشمان فرد می‌تواند سرنخ‌هایی از سلامتی وی را یدک بکشد. سال‌هاست که ارتباطات بین رنگ چشم و سلامتی دانشمندان را به سوی خود جلب کرده و منجر به تحقیقات فراوان در این زمینه شده است. گفته می‌شود رنگ چشم بر میزان درد فرد، امکان ابتلا به دیابت، سریع‌بودن ذهن و بسیاری موارد دیگر اثر گذار باشد. هم‌اکنون دانشمندان دانشگاه پیتزبورگ مورد دیگری را به این فهرست افزوده‌اند. آن‌ها دریافتند زنان قفقازی با چشمان رنگی (سبز یا آبی) در تحمل درد و استرس بهتر از افراد دارای چشمان قهوه‌ای و فندقی عمل می‌کنند. «اینا بلفر»، پروفسور هوشبرشناسی این دانشگاه، گفت: مطالعه 58 زن باردار نشان داد افراد چشم‌رنگی درد زایمان کمتری را تجربه کردند. همچنین زنان با چشمان روشن‌تر کمتر از دیگران از استرس پس از زایمان رنج برده، کمتر افسرده بودند و افکار منفی کمتری داشتند. در حالی که هنوز تحقیقات بیشتری در این زمینه لازم است، محققان نوعی ارتباط ژنتیکی را در این میان دخیل می‌دانند.
تحقیقات پیشین نشان داده‌اند ژن‌های عامل رنگ چشم چند مسئولیته هستند و یکی از آن‌ها به نام NCX-4 که به رنگ چشم تیره‌تر مرتبط است، بسیاری از پروتئین‌ها را کنترل می‌کند؛ یکی از این پروتئین‌ها نیز با درد مرتبط است. دیگر ژن‌ها به ملانین مرتبط هستند و این رنگدانه که چشم را تیره‌تر می‌کند، با درد نیز ارتباط دارد. همچنین سندروم دوبین-جانسون کبد که موجب بروز رنگدانه قهوه‌ای در سلول‌های این عضو می‌شود، با تشکیل ملانین مرتبط است و علائم آن شامل درد و خستگی است.
اگرچه بر اساس پژوهشهای انجام شده، افراد با چشم قهوه ای میزان الکل کمتری نسبت به چشم آبی‌ها مصرف می‌کنند، ملانین می‌تواند افراد چشم قهوه‌ای را در مقابل الکل بیشتر آسیب‌پذیر کند. با این حال، ملانین نه تنها تیرگی چشم را تعیین می‌کند، بلکه عایقی در برابر اتصالات الکتریکی بین سلول‌های مغزی است به طوری که هر چه میزان ملانین در مغز بیشتر باشد، مغز سریع‌تر و کارآمدتر عمل می‌کند. چنین موضوعی توضیح‌دهنده این نکته است که چرا واکنش‌های افراد چشم‌قهوه‌ای سریع‌تر از چشم‌آبی‌هاست و این که چرا آن‌ها در پرتاب یک فریزبی به سوی هدف و ضربه‌زدن به توپ با یک راکت بهتر عمل می‌کنند.
تحقیقات پیشین همچنین نشان داده‌اند دانشجویان با رنگ چشم تیره در آزمون‌های هوش چندمسئولیته تا حد قابل‌توجهی عملکرد بهتری داشتند. با این حال، واکنش‌های کندتر افراد چشم‌آبی به معنای تفکر استراتژیک‌تر آن‌ها است. در این میان، دانشجویان چشم آبی در فعالیت‌هایی شامل برنامه‌ریزی و ساختاربندی‌کردن زمانشان مانند گلف یا درس‌خواندن برای امتحان‌ها عمکرد بهتری داشتند. دیابت نوع 1 خطری مرتبط به چشم‌آبی‌هاست و یک مطالعه در ایتالیا در سال 2011 نشان داد افراد چشم‌آبی بیشتر از چنین بیماری رنج می‌برند. رنگ آبی چشم همچنین می‌تواند با مشکلات شنوایی مرتبط باشد. جزئیات مطالعه دانشمندان دانشگاه پیتزبورگ در


3-1941.jpg
Princess
Princess
نقش تغذیه در درمان سردرد
سردرد انواع مختلفی دارد و بسیاری از آنها گذرا و زودگذر هستند اما برخی متاسفانه زندگی معمولی افراد را مختل می‌نمایند. اگرچه سردرد چه از نوع خفیف و چه از نوع شدید آن زجرآور است اما سردرد‌های متوالی مانند میگرن می‌توانند تهدید كننده سلامت روحی و روانی فرد نیز باشند. شایع‌ترین سردردها مربوط به بیماری میگرن می‌شود كه معمولا در فاز حمله فرد را به مدت 4 تا 72 ساعت دچار سردرد متوسط یا شدید می‌نماید. در واقع میگرن نا.. [ادامه متن . . .]
نقش تغذیه در درمان سردرد
سردرد انواع مختلفی دارد و بسیاری از آنها گذرا و زودگذر هستند اما برخی متاسفانه زندگی معمولی افراد را مختل می‌نمایند. اگرچه سردرد چه از نوع خفیف و چه از نوع شدید آن زجرآور است اما سردرد‌های متوالی مانند میگرن می‌توانند تهدید كننده سلامت روحی و روانی فرد نیز باشند. شایع‌ترین سردردها مربوط به بیماری میگرن می‌شود كه معمولا در فاز حمله فرد را به مدت 4 تا 72 ساعت دچار سردرد متوسط یا شدید می‌نماید. در واقع میگرن ناشی از تغییر قطر عروق به خاطر انبساط شدید عروق مغزی ایجاد می‌شود. علائم میگرن تنها به سردرد ختم نمی‌شود بلكه تهوع، تغییرات بینایی، اشكال در گفتار، ضعف یا كرختی در قسمتی از بدن، احساس مورمور و سوزش این بیماران را آزار می‌دهد. اگرچه علل واقعی میگرن كاملا شناخته نشده است اما بدون شك فاكتورهای ژنتیكی بیشترین نقش را در ایجاد میگرن دارند. با این حال با توجه به نقش عوامل محیطی در تشدید یا كاهش درد‌های میگرنی این عوامل نیز مورد توجه دانشمندان قرار گرفته اند. مهمترین فاكتورهای محیطی عبارتند از فاكتورهای غذایی، هورمونی و استرس. تغذیه نادرست و یا مصرف برخی مواد غذایی در ایجاد و یا تشدید درد‌های میگرنی نقش دارد. کاهش دریافت چربی‌ها می‌تواند شدت و تكرر سردرد‌های میگرنی را كاهش دهد. پنیر، شكلات،‌ افزودنی‌ها و چاشنی‌ها و همچنین مغزها از شایع‌ترین مواد غذایی هستند كه افراد ارتباط مصرف آنها با علائم میگرنی را گزارش كرده‌اند. كم آبی و در یافت ناكافی مایعات از دیگر عوامل موثر گزارش شده است. با این وجود مواد غذایی دیگری نیز ممكن است در ایجاد و یا تشدید علائم این بیماری نقش داشته باشند اما اثرات آنها كمتر مورد بررسی قرار گرفته شده‌اند. از مهمترین این مواد می‌توان به غذاهای آلرژن مانند بادام زمینی، مركبات، ماهی دودی، لبنیات بویژه پنیر كهنه، موز، انجیر و یا مواد دیگری مانند جگر مرغ، انجیر، بعضی از انواع حبوبات، مغزها، میوه‌هایی مثل آواكادوو موز همچنین پیاز، غذاهای فرآوری شده گوشتی حاوی نیترات (مثل همبرگر، سوسیس، كالباس، گوشت دودی شده )، غذاهای با چربی اشباع شده و تخمیرشده، ترشی یا غذاهای خوابانده شده در ترشیجات و آبلیمو اشاره نمود. نكته‌ای كه نباید فراموش نمود این است كه با توجه به تفاوت‌های فردی ممكن است برخی از این مواد در بعضی افراد ایجاد كننده یا تشدید كننده علائم باشد اما در برخی دیگر اینگونه نباشد.


images.jpeg
دیدگاه · 1393/03/24 - 11:08 ·
6
Princess
Princess
خواص روغن زیتون
بالا بودن مقدار ویتامین E و رنگدانه‌های کاروتنوییدی روغن زیتون و نسبت مناسب اسیدهای چرب غیر اشباع به اسیدهای چرب اشباع، در پایداری این روغن بسیار موثر است.روغن زیتون دارای اسیدهای چرب غیر اشباع مونو (MUFA) و آنتی اکسیدان می باشد که باعث طول عمر و کاهش بیماری های مرتبط با مصرف روغن های اشباع می شود. بنابراین مصرف آن به جای روغن های اشباع و جامد فواید زیر را برای سلامتی بدن دارد.روغن زيتون کلسترول خون و به خصوص نوع بد آن یعنی LDL را کاهش.. [ادامه متن . . .]
خواص روغن زیتون
بالا بودن مقدار ویتامین E و رنگدانه‌های کاروتنوییدی روغن زیتون و نسبت مناسب اسیدهای چرب غیر اشباع به اسیدهای چرب اشباع، در پایداری این روغن بسیار موثر است.روغن زیتون دارای اسیدهای چرب غیر اشباع مونو (MUFA) و آنتی اکسیدان می باشد که باعث طول عمر و کاهش بیماری های مرتبط با مصرف روغن های اشباع می شود. بنابراین مصرف آن به جای روغن های اشباع و جامد فواید زیر را برای سلامتی بدن دارد.روغن زيتون کلسترول خون و به خصوص نوع بد آن یعنی LDL را کاهش می‌ دهد تصريح كرد: روغن زيتون از مسموم و اکسیده شدن LDL کلسترول جلوگیری می‌ کند.روغن زیتون دارای آنتی اکسیدان های قوی مثل پلی فنول ها و فلاوونوئیدها می باشد که این آنتی اکسیدان ها باعث کاهش پر اکسیداسیون چربی ها در بدن و به دنبال آن کاهش استرس اکسید اکسیداتیو می شوند. در نتیجه بدن را از صدمه رادیکال های آزاد حفظ می کند و بدین طریق باعث کاهش ابتلا به انواع سرطان‌، خصوصاً سرطان پوست، روده و سرطان پستان در زنان می شود.همچنین به علت خاصیت آنتی اکسیدانی خود دیواره سرخرگ ها را از گزند رادیکال های آزاد محافظت کرده و چسبیدن LDL را به دیواره سرخرگ ها، کاهش می دهد و ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد.


images.jpg
Alireza
Alireza


دیدگاه · 1393/03/15 - 16:03 ·
4
marjan
marjan
بی همگان به سر شود ، بی تو به سر نمیشود
این شب امتحان من چرا سحر نمی شود؟
مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده
گفته که با یکی دو شب ،درس به سر نمیشود
خر به افراط زدم ، گیج شدم قااط زدم
قلدر الوات زدم ، باز سحر نمیشود
استرس است و امتحان ، پیر شدست این جوان
دوره آخر الزمان ، درس ثمر نمیشود
مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست
خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود
هر چه بگی برای او ، خشم و غضب سزای او
چون که به مح.. [ادامه متن . . .]
بی همگان به سر شود ، بی تو به سر نمیشود
این شب امتحان من چرا سحر نمی شود؟
مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده
گفته که با یکی دو شب ،درس به سر نمیشود
خر به افراط زدم ، گیج شدم قااط زدم
قلدر الوات زدم ، باز سحر نمیشود
استرس است و امتحان ، پیر شدست این جوان
دوره آخر الزمان ، درس ثمر نمیشود
مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست
خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود
هر چه بگی برای او ، خشم و غضب سزای او
چون که به محضر پدر ، عذر به سر نمیشود
رفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو
این شب امتحان من ، دست به سر نمیشود
توپ شدم شوت شدم، شاعر مشروط شدم
خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشود


Princess
Princess
۷ راه کاهش گردن درد
درد گردن، چه بخاطر بد خوابیدن باشد چه وضعیت و فرم بد بدن، یک چرخش و حرکت ناگهانی گردن یا استرس زیاد، یکی از شکایت‌های همیشگی است. تحقیقات نشان می‌دهد که برای جلوگیری از گردن درد، تمرینات تقویت‌کننده گردن بسیار مهم‌تر از حرکات کششی است.

درمورد قدرت سرشانه‌ها هم همینطور است. تقویت عضلات سرشانه نه تنها از خشکی و درد شانه‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه از مفاصل آرنج‌تان هم مراقبت می‌کند. دلیل آن این است که ضعیف بودن شانه‌ها،.. [ادامه متن . . .]
۷ راه کاهش گردن درد
درد گردن، چه بخاطر بد خوابیدن باشد چه وضعیت و فرم بد بدن، یک چرخش و حرکت ناگهانی گردن یا استرس زیاد، یکی از شکایت‌های همیشگی است. تحقیقات نشان می‌دهد که برای جلوگیری از گردن درد، تمرینات تقویت‌کننده گردن بسیار مهم‌تر از حرکات کششی است.

درمورد قدرت سرشانه‌ها هم همینطور است. تقویت عضلات سرشانه نه تنها از خشکی و درد شانه‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه از مفاصل آرنج‌تان هم مراقبت می‌کند. دلیل آن این است که ضعیف بودن شانه‌ها، فشاری که به آرنج‌ و مچ وارد می‌شود را دوچندان می‌کند. در زیر به راه‌های ساده‌ای برای تقویت گردن و شانه‌ها اشاره می‌کنیم:

۱) هر زمان در محل‌کار احساس خستگی و عصبانیت کردید، پیشانی‌تان را به کف دستتان فشار دهید. خیلی از ما وقتی استرس داریم، عضلات گردنمان را سفت می‌کنیم که به مرور زمان ممکن است موجب درد و خشکی گردن شود. می‌توانید با این حرکت ساده، هم فشار وارد بر گردن را کاهش دهید و هم عضلات آن را تقویت کنید. بهترین قسمت آن این است: هیچکس در محل‌کار متوجه نمی‌شود که مشغول تمرین هستید! فقط فکر می‌کنند که خسته شده‌اید.

پشت میزتان نشسته، کمی به سمت جلو خم شوید و آرنج‌هایتان را روی میز بگذارید. سرتان را صاف در مرکز شانه‌ها قرار داده و پیشانی‌تان را به کف دستتان فشار دهید؛ از کف دست برای مقاومت دربرابر فشار سرتان استفاده کنید. ۵-۳ ثانیه در این حالت بمانید، رها کرده و پنج مرتبه دیگر تکرار کنید. حالا صاف بایستید و دست‌هایتان را پشت سرتان قرار دهید، طوریکه آرنج‌هایتان رو به جانب باشد. سرتان را به عقب به سمت کف دست‌ها فشار دهید و از کف دست‌ها برای مقاومت دربرابر فشار سرتان استفاده کنید. ۵-۳ ثانیه در این حالت بمانید، رها کرده و پنج مرتبه دیگر تکرار کنید.

۲) دو مرتبه در روز خودتان را تقویت کنید. یک تمرین عالی دیگر برای محل کار: کف دست‌هایتان را روی لبه صندلی‌تان قرار داده و فشار دهید، لگن و باسنتان را یک تا دو سانت از روی صندلی بلند کنید. ۵ ثانیه نگه دارید، دوباره پایین بیاورید و این حرکت را پنج مرتبه تکرار کنید تا عضلات سرشانه‌تان قوی‌تر شوند.

۳) موقع تماشای تلویزیون، شانه‌هایتان را عقب بکشید. روی لبه صندلی‌تان بنشینید و ستون فقراتتان را بکشید، انگار می‌خواهید قدتان را بلندتر کنید. دست‌هایتان را جلو بدن روی لباستان قرار دهید. شانه‌هایتان را تا می‌توانید عقب بکشید، طوری که کتف‌هایتان از پشت جمع شود. کل یک تبلیغ تلویزیونی خود را در این حالت نگه دارید. سپس شانه‌ها را آزاد کرده و یک بار دیگر حرکت را تکرار کنید.


he1648.jpg
دیدگاه · 1393/02/29 - 13:18 ·
8
mis solnaz
mis solnaz
..:::: کشورهای ثروتمند عصبانی‌ترند ::::..

بر اساس پژوهش جدید، افرادی که در کشورهای ثروتمند زندگی می‌کنند، استرس و عصبانیت بیشتری را نسبت به شهروندان کشورهای فقیر تجربه می‌کنند. اشخاصی که در کشورهای ثروتمند زندگی می‌کنند، شاید از زندگی‌شان رضایت بیشتری داشته باشند، اما استرس بیشتری دارند. لوئیس تای،استادیار روانشناسی دانشگاه پوردیو، در این باره گفت: زندگی در یک کشور ثروتمند سرعت بالاتری دارد و وظایفی وجود دارند که فرد باید انجام دهد و این امر به استرس منجر می‌شود.. [ادامه متن . . .]
..:::: کشورهای ثروتمند عصبانی‌ترند ::::..

بر اساس پژوهش جدید، افرادی که در کشورهای ثروتمند زندگی می‌کنند، استرس و عصبانیت بیشتری را نسبت به شهروندان کشورهای فقیر تجربه می‌کنند. اشخاصی که در کشورهای ثروتمند زندگی می‌کنند، شاید از زندگی‌شان رضایت بیشتری داشته باشند، اما استرس بیشتری دارند. لوئیس تای،استادیار روانشناسی دانشگاه پوردیو، در این باره گفت: زندگی در یک کشور ثروتمند سرعت بالاتری دارد و وظایفی وجود دارند که فرد باید انجام دهد و این امر به استرس منجر می‌شود.
در این مطالعه، محققان داده‌های درآمدی متعلق به 840 هزار نفر را در 158 کشور بررسی کردند و شرکت‌کنندگان میزان رضایت خود از زندگی‌ و احساسات مختلفشان مانند نگرانی، غصه و عصبانیت را گزارش کردند. آن‌ها دریافتند بین اضطراب و انتخاب‌های بیش از اندازه، ارتباط وجود دارد زیرا تلاش برای بهترین انتخاب سریع می‌تواند به افراد استرس وارد کند. جزئیات این مطالعه در مجله Psychological Science منتشر شد.


8-1024.jpg
دیدگاه · 1393/02/22 - 16:51 ·
9
neda.y
neda.y
needle stick Injury
needle stick Injury


[فایل]
TS_Duty02.jpg
neda.y
neda.y
عبارت نوریت اپتیک که متشکل از دو کلمه (neuro) به معنی عصب و(it is) به معنی التهاب است، عنوانی است عام برای گروه وسیعی از بیماری ها که درآن ها التهاب، دستگاه اعصاب بدن را گرفتار می کند. این مجموعه بیماری ممکن است کل دستگاه اعصاب بدن را درگیر نماید ویا به یک قسمت از دستگاه عصبی بدن محدود شود. دکترحمیدرضا ضیایی متخصص وجراح چشم، نوریت اپتیک راشایع ترین نوع نوریت عنوان می کند ومی گوید: این بیماری نوع خاصی از نوریت است که تنهاعصب بینایی را گرفتار می سازد، این نوعِ محدود نوریت می ت.. [ادامه متن . . .]
عبارت نوریت اپتیک که متشکل از دو کلمه (neuro) به معنی عصب و(it is) به معنی التهاب است، عنوانی است عام برای گروه وسیعی از بیماری ها که درآن ها التهاب، دستگاه اعصاب بدن را گرفتار می کند. این مجموعه بیماری ممکن است کل دستگاه اعصاب بدن را درگیر نماید ویا به یک قسمت از دستگاه عصبی بدن محدود شود. دکترحمیدرضا ضیایی متخصص وجراح چشم، نوریت اپتیک راشایع ترین نوع نوریت عنوان می کند ومی گوید: این بیماری نوع خاصی از نوریت است که تنهاعصب بینایی را گرفتار می سازد، این نوعِ محدود نوریت می تواند به عنوان جزئی ویا اولین علامت از گرفتاری وسیع دستگاه عصبی موسوم بهMS باشد.
وی بابیان اینکه نوریت اپتیک معمولا درسنین 25الی 50 سالگی ودر خانم ها شیوع بیشتری دارد ادامه می دهد: اولین علامت این بیماری کاهش دید است که اغلب به سرعت وطی چندساعت گاهی چندروز رخ می دهد، این کاهش دید گاه به حدی شدید است که بیمارفقط توانایی درک نور را دارد ضمن اینکه بیماری، اغلب یک چشم را درگیر می کند. همچنین به همراه کاهش دیدفرد معمولا در موقع حرکات چشم احساس درد نموده و رنگ ها را به شکل غبارآلود ورنگ ورو رفته می بیند.
این متخصص وجراح چشم درخصوص علل واقدامات تشخیصی نوریت اپتیک می افزاید: این بیماری به طوراولیه وناگهانی رخ می دهد وزمینه ی خاصی هم ندارد واولین راهنمای پزشک در تشخیص، گرفتن شرح حال دقیق از بیمارو ذکر علائم فوق توسط بیمار است. سایر اقدامات تشخیصی عبارت است از:1-MRI ازمغز که انجام آن به پزشک کمک می کند تابفهمد نوریت اپتیک منحصرا به چشم محدود می شود ویا علامت بیماری MS است. 2- بررسی میدان بینایی 3- نمونه برداری از مایع نخاع وبررسی آن 4- سایر اقدامات تشخیصی برحسب صلاحدید پزشک.
دکتر حمیدرضا ضیایی، آرامش روحی بیمار- اعتماد به پزشک معالج وفراهم نمودن محیطی بدون تنش واسترس درخانواده ومحل کار را، موثرترین گام در تسریع سیر بهبود بیماری می داند وادامه می دهد: درمان اصلی این بیماری بستری بیمار دربیمارستان و تزریق وریدی کورتون قوی است، دوره این درمان 5روز می باشد وپس از ترخیص مدتی نیز، باکورتون خوراکی ادامه می یابد، اما ثابت شده که شروع درمان فقط باکورتون خوراکی نه تنها موثر نیست بلکه سیر بیماری را بدتر می کند، لذا خودداری بیمار از بستری شدن دربیمارستان و اصراربر درمان خوراکی سرپایی برای وی مشکل ساز خواهد شد. گفتنی است داروهای نسبتا جدید والبته گرانقیمت به نام اینترفرون ها از دیگرداروهای موثر در درمان نوریت اپتیک هستند که گاه استفاده از آن ها لازم می شود.
این بیماری معمولا بادرمان فوق طی 2 الی6 هفته بهبود یافته و دید بیمار به حدطبیعی یاتقریبا طبیعی بر می گردد، اما ازآنجا که تعدادی از این بیماران( نه همه آن ها) در معرض ابتلا به ام اس هستند، پیگیری وتحت نظر بودن منظم توسط پزشک مربوطه برایشان ضروریست


Multiple_Sclerosis_Vision_Problems.jpg
دیدگاه · 1393/01/17 - 01:34 ·
9
Princess
Princess
از افتادگی دریچه قلب نگران نشوید
اضطراب، استرس و فشارهای روحی و فکری از عواملی هستند که باعث تشدید درد در ناحیه قفسه سینه و قلب می شوند. بر اثر این عوامل، افرادی که افتادگی دریچه قلب دارند، علائم بیماری شان تشدید می شود. این دسته از بیماران و خانواده هایشان باید دور از هر گونه نگرانی و استرس، زندگی عادی خود را دنبال کنند. با دکتر محمدرضا ابوالفضلی متخصص قلب و عروق و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد این بیماری گفتگو کرده ایم. ایشان توصیه می .. [ادامه متن . . .]
از افتادگی دریچه قلب نگران نشوید
اضطراب، استرس و فشارهای روحی و فکری از عواملی هستند که باعث تشدید درد در ناحیه قفسه سینه و قلب می شوند. بر اثر این عوامل، افرادی که افتادگی دریچه قلب دارند، علائم بیماری شان تشدید می شود. این دسته از بیماران و خانواده هایشان باید دور از هر گونه نگرانی و استرس، زندگی عادی خود را دنبال کنند. با دکتر محمدرضا ابوالفضلی متخصص قلب و عروق و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد این بیماری گفتگو کرده ایم. ایشان توصیه می کند بیماران و خانواده ها نباید از این بیماری نگران شوند.

با چه علائمی می توان متوجه شد که فرد به عارضه افتادگی دریچه قلب مبتلا شده است؟
از علائم افتادگی دریچه قلب می توان به اضطراب، ناراحتی های فکری، تپش قلب، درد غیر اختصاصی در ناحیه قلب که به صورت نقطه ای و گذرا دیده می شود، اشاره کرد.


درد اختصاصی قلب به چه دردی گفته می شود؟
درد اختصاصی قلب پشت جناق سینه منتشر می شود و با علائم دیگری همراه است.


از چه زمانی خطر افتادن دریچه قلب افراد را تهدید می کند؟
این مشکل از زمان تولد در نوزاد وجود دارد و ارثی است، ولی علائم بالینی آن در دوران دبستان و دبیرستان تظاهر پیدا می کند.


این علائم چگونه تظاهر پیدا می کند؟
این افراد موقع ورزش، دچار تپش قلب و درد در ناحیه قفسه سینه می شوند. به طور کلی می توان گفت این کودکان حساس و مضطرب هستند و در مواقع امتحانات در مدرسه، اضطراب داشته و تحریک پذیر هستند.


این بیماری در زنان بیشتر دیده می شود یا در مردان؟
زنان بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند و مستعدتر هستند، زیرا طبع ظریف تر و لطیف تری داشته و به علت احساسات شان، زودتر گرفتار خواهند شد.


افتادگی دریچه قلب چه مشکلاتی را به لحاظ جسمی برای فرد به وجود می آورد؟ در اثر افتادگی دریچه قلب یا شل بودن آن، دریچه قلب به میزان کافی نمی تواند در برابر فشار بطن چپ مقاومت داشته باشد و هنگام انقباض، کش آمده و به طرف دهلیز چپ تحدب پیدا می کند. در مواقع شدیدتر این مسئله باعث می شود که هر دو «لت» دریچه میترال نتوانند با هم تعادل برقرار کنند و به این علت نارسایی میترال به وجود می آید.


download.jpg
دیدگاه · 1392/12/25 - 17:20 ·
7
dina
dina
سلام
این هفته انگار با رفتنی شدیم {-7-} دوستان اگه خوبی بدی دیدین حلال کنین جمعه که بیمارستان شب بستری شدیم با تشخیص acs صبحش فهمیدن که لیدای نوار قلب اول رو اشتباه بستن ولی با این حال مارو فرستادن اکو گفتن که سالمیم به خاطر خستگی واسترس برو استراحت کن ماهم اومدیم رفتیم استخر که روحیمون عوض شه بعد ازاینکه شیرجه زدم ونفسم گرفت وخودم رسوندم لب استخر فکر کنم اکسیژن کم اوردم نمیدون.. [ادامه متن . . .]
سلام
این هفته انگار با رفتنی شدیم {-7-} دوستان اگه خوبی بدی دیدین حلال کنین جمعه که بیمارستان شب بستری شدیم با تشخیص acs صبحش فهمیدن که لیدای نوار قلب اول رو اشتباه بستن ولی با این حال مارو فرستادن اکو گفتن که سالمیم به خاطر خستگی واسترس برو استراحت کن ماهم اومدیم رفتیم استخر که روحیمون عوض شه بعد ازاینکه شیرجه زدم ونفسم گرفت وخودم رسوندم لب استخر فکر کنم اکسیژن کم اوردم نمیدونم چی شد هیچی نفهمیدم دیگه همه دورم جمع شدن برام اکسیژن گذاشتن یه اوضاعی بود دیگه فکر کنم رفتنی شدم {-31-}{-52-}


marjan
marjan
سلام مدیکوجونم خووووبی؟؟؟
صندلی هنوزداغ هست یاولرم شده؟!
وامااااسوالا:
1-مامانی هستی یا بابایی؟
2-شیطونی یاآروم؟
3-چندتادوست صمیمی داری؟
4-قصدخارج ازکشور رفتن داری برای زندگی؟؟
5-اولین جمله ای ک بذهنت میرسه راجب کلمه های زیر:
املت!،من!!،آناتومی!!!،سووووسک!!! (هدف از پراکندگی موضوعات چیزی نیست جز انحراف ذهن!{-7-})
6-باکی بیشتر ازهمه.. [ادامه متن . . .]
سلام مدیکوجونم خووووبی؟؟؟
صندلی هنوزداغ هست یاولرم شده؟!
وامااااسوالا:
1-مامانی هستی یا بابایی؟
2-شیطونی یاآروم؟
3-چندتادوست صمیمی داری؟
4-قصدخارج ازکشور رفتن داری برای زندگی؟؟
5-اولین جمله ای ک بذهنت میرسه راجب کلمه های زیر:
املت!،من!!،آناتومی!!!،سووووسک!!! (هدف از پراکندگی موضوعات چیزی نیست جز انحراف ذهن!{-7-})
6-باکی بیشتر ازهمه راحتتری ورازاتوباش درمیون میذاری؟
7-اهل موسیقی هستی؟
8-دوست داشتی جای کسی دیگه بودی؟
9-بهترین وبدترین اتفاق زندگیت چی بوده؟
10-ازکدوم درس بدت میاد؟{-85-}
11-اهل پیچوندن کلاس هستی؟؟
وااای فک کنم سوالام زیادشددیگه...موفق باشی عزیزم{-83-}


nursing-student
nursing-student
خمیازه‌های هشدار دهنده
خمیازه‌ یک عمل رفلکس است, پاسخ به کمبود موادی چون اکسیژن و قند در خون و یا داشتن استرس، رخ می‌دهد.
دکتر مسعود اعتمادی‌فر، متخصص مغز و اعصاب گفت: خمیازه کشیدن عموماً به دلایل مختلفی چون خستگی، "استرس" و به خصوص کمبود قند در خون و کاهش اکسیژن‌رسانی رخ می‌دهد.

وی بیان کرد: مرکز خمیازه در قسمت تحتانی ساقهٔ مغز و جود دارد که با بینایی نیز در ارتباط می‌باشد و به این دلیل و نیز رفلکس بودن عمل خمیازه هنگامی که انسان خمیازه ف.. [ادامه متن . . .]
خمیازه‌های هشدار دهنده
خمیازه‌ یک عمل رفلکس است, پاسخ به کمبود موادی چون اکسیژن و قند در خون و یا داشتن استرس، رخ می‌دهد.
دکتر مسعود اعتمادی‌فر، متخصص مغز و اعصاب گفت: خمیازه کشیدن عموماً به دلایل مختلفی چون خستگی، "استرس" و به خصوص کمبود قند در خون و کاهش اکسیژن‌رسانی رخ می‌دهد.

وی بیان کرد: مرکز خمیازه در قسمت تحتانی ساقهٔ مغز و جود دارد که با بینایی نیز در ارتباط می‌باشد و به این دلیل و نیز رفلکس بودن عمل خمیازه هنگامی که انسان خمیازه فرد دیگری را با چشم می‌بیند، خود نیز به نحوی پاسخگونه خمیازه می‌کشد.

این متخصص مغز و اعصاب در رابطه با خمیازه‌های زیاد و بیمارگونه افزود: هنگامی که فشار داخل مغز به هر دلیلی بالا رود خمیازه کشیدن بیشتر می‌شود و خیمازه زیاد می‌تواند نشانه وجود تومور مغزی مخصوصاً تومورهایی که در پشت مغز وجود دارند و یا نشانه سکته مغزی در‌‌ همان قسمتی که مرکز خمیازه وجود دارند، باشند.
منبع: شفاف


728.jpg
صفحات: ابتدا 1 2 3 4 5 انتها

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ